تاريخ : دو شنبه 3 آذر 1393 | 7:35 | نويسنده : ss
تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
 

 


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss

  


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
اگر بخواهید می توانید عمر خود را نامحدود کنید  و سقفی برای 

    آن تعیین نکنید. 

تنها کافیست محدودیتها را بشکنید و روند زندگی خود را تغییر 

    دهید و آن را در میان همه مردم جهان جای بیندازید. 

یکی پس از دیگری از این مسیر دنباله روی خواهند کرد. 

 زیرا وقتی فردی انتظاراتش را از زندگی ناچیز کند، با باورهای 

    تازه و جدید و ایجاد احساس در مورد آنها به انتظاراتش می رسد. 

بدن شما به هر وضعیتی که بخواهید تغییر می یابد. 

 تنها کافیست که عشق و قدر شناسی داشته باشید.


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss

   


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
حالا وقتش رسیده که هر کداممان به دوستانمان بگوییم: 

متشکرم برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی. 

برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی. 

برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی. 

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی. 

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و با من بودی. 

برای همه وقت ها یی که به من دلداری دادی. 

 برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم 

    را شنیدی.


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss

   


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
افسوس که دنیا دیوانه وار حرکت می کند.

بدون توجه به اندوه قلبی، بدون توجه به جراحات و

     صدماتی که بر قلبمان وارد شده است!

شکر گزار باشیم، که خداوند از نیازهای ما آگاه است.

رنج مان را می بیند و از اضطراب روحمان با خبر است.

او از خزانه ی غیب خویش یاری مان می دهد و شفایمان

    می بخشد.

این رحمت یاری مان می دهد، تا بیش از پیش به دیگر

    مخلوقات خداوند خدمت کنیم.

با خدمتگزاری به جانهای دردمند، مشکلات خودمان

    نیز کم رنگ می شوند و پیش از سر زدن سپیده دم

    بعدی اندوهمان به پایان می رسد.


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
همه ی ما از ارزش خندیدن آگاه نیستیم.

خنده روح انسان را زلال می سازد.

خنده روح و جسم ما را تقویت می کند.

اما باید دقت داشت، که به دیگران نخندیم.

بلکه با آنها بخندیم و به خود بخندیم.


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
دوستان، افرادی هستند که بخشی از زندگی تو را تشکیل  

   می دهند.  

برای اینکه تو چنین احساسی داری.  

اصولا دوستان تو بنا به دلیل خاصی دوست تو نیستند.  

آنها بی هیچ دلیل خاصی دوست تو هستند. 

تو به من کمک کردی، که نگرانی هایم را روی شن ها بنویسم،

   تا توسط موج دریا شسته شوند. 

دوستی، گنجینه ای  قیمتی است که هرگز خرید و فروش 

    نمی شود. 

 فقط می توان آن را گرامی داشت. 

هیچ چیز به این اندازه زمین را مهم جلوه نداده، که تو دوستانی 

   از راه دور داشته باشی و آنها برایت حکم طول و عرض جغرافیایی 

   را پیدا کنند.


تاريخ : 3 آذر 1393 | 7:25 | نويسنده : ss
برای رسیدن به آرامش حقیقی باید به این باور برسیم، 

    که همه ما در این دنیا فقط امانتداریم. 

مهربانی را از کودکی آموختم، که برای شیرین کردن آب دریا، 

    آب نباتش را به دریا پرتاب کرد. 

در عالم، چیزی بالاتر از محبت و مهربانی نمی بینم. 

عشق، عبارت است: از لبخندی و قطره اشکی از آسمان اندیشه 

    و لبخندی از بوستان روح. 

مربی معمولی حرف می زند. 

مربی خوب توضیح می دهد.  

مربی عالی نشان می دهد.  

مربی خیلی عالی الهام بخش است.